3m lượt đọc
Ma Long
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
537k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
2m lượt đọc
Đan Thần
2m lượt đọc
Tiên Ngục
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
807k lượt đọc
Kiêu Phong
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
425k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
271k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
3m lượt đọc
Linh Vực
796k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
8m lượt đọc
Ma Thiên Ký
5m lượt đọc
Toàn Chức Cao Thủ
807k lượt đọc
Dị Giới Thú Y
124k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
4m lượt đọc
Vũ Thần
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
748k lượt đọc
Tiên Ngạo
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
2m lượt đọc
Yêu Cung
892k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
129k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
5m lượt đọc
Bá Khí
972k lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
9m lượt đọc
Dược Thần
3m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
4m lượt đọc
Sủng Mị
11m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
12m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
844k lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
455k lượt đọc
Nhất Thế Tôn Sư
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
28k lượt đọc
Chung cực giáo sư
13m lượt đọc
Đế Bá
26m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
19m lượt đọc
Vô Thường
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
12m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
3m lượt đọc
Mị Ảnh
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
316k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
804k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
349k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
15m lượt đọc
Đế Tôn
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
347k lượt đọc
Cầm Đế
157k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
452k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
3m lượt đọc
Già Thiên
13m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
369k lượt đọc
Nguyên Tôn
338k lượt đọc
Mục Thần Ký
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
53k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
928k lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
270k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
151k lượt đọc
Đại Đế Cơ
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
5m lượt đọc
Cầu Ma
3m lượt đọc
Đế Quân
42k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
238k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
6m lượt đọc
Tru Tiên
7m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
952k lượt đọc
Đại Ma Đầu
8m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
5m lượt đọc
Thần Tọa