11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
499k lượt đọc
Cầm Đế
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
554k lượt đọc
Nguyên Tôn
732k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
5m lượt đọc
Thần Tọa
483k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
6m lượt đọc
Tru Tiên
14m lượt đọc
Đế Bá
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
3m lượt đọc
Già Thiên
3m lượt đọc
Linh Vực
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
959k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
3m lượt đọc
Đan Thần
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
419k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
4m lượt đọc
Sủng Mị
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
270k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
20m lượt đọc
Vô Thường
98k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
3m lượt đọc
Mị Ảnh
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
847k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
6m lượt đọc
Cầu Ma
5m lượt đọc
Bá Khí
9m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
380k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
557k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
96k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
230k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
405k lượt đọc
Đại Đế Cơ
148k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
237k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
9m lượt đọc
Ma Thiên Ký
4m lượt đọc
Vũ Thần
881k lượt đọc
Tiên Ngạo
2m lượt đọc
Tiên Ngục
500k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
921k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
853k lượt đọc
Kiêu Phong
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
8m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
10m lượt đọc
Dược Thần
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
4m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
3m lượt đọc
Ma Long
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
871k lượt đọc
Mục Thần Ký
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
377k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
3m lượt đọc
Đế Quân
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
2m lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
2m lượt đọc
Yêu Cung
15m lượt đọc
Đế Tôn
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc