3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
369k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
9m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
88k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
15m lượt đọc
Đế Tôn
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
492k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
9m lượt đọc
Dược Thần
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
372k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
514k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
3m lượt đọc
Đế Quân
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
3m lượt đọc
Ma Long
386k lượt đọc
Đại Đế Cơ
977k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
5m lượt đọc
Cầu Ma
542k lượt đọc
Nguyên Tôn
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
4m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
4m lượt đọc
Sủng Mị
85k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
705k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
2m lượt đọc
Tiên Ngục
8m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
13m lượt đọc
Đế Bá
851k lượt đọc
Mục Thần Ký
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
911k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
2m lượt đọc
Yêu Cung
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
3m lượt đọc
Mị Ảnh
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
255k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
837k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
3m lượt đọc
Đan Thần
6m lượt đọc
Tru Tiên
20m lượt đọc
Vô Thường
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
4m lượt đọc
Vũ Thần
9m lượt đọc
Ma Thiên Ký
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
842k lượt đọc
Kiêu Phong
3m lượt đọc
Già Thiên
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
414k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
2m lượt đọc
Dị Giới Thú Y
3m lượt đọc
Linh Vực
951k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
219k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
226k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
472k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
5m lượt đọc
Bá Khí
4m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
859k lượt đọc
Tiên Ngạo
5m lượt đọc
Thần Tọa
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
473k lượt đọc
Cầm Đế
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu