407k lượt đọc
Tu Chân Nói Chuyện Phiếm Quần
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục
689k lượt đọc
Mục Thần Ký
3m lượt đọc
Đế Quân
814k lượt đọc
Dị Giới Dược Sư
60k lượt đọc
Đỉnh Phong Chí Tôn
2m lượt đọc
Tửu Thần (Âm Dương Miện)
3m lượt đọc
Ma Long
194k lượt đọc
Đấu La Đại Lục 3
4m lượt đọc
Sủng Mị
147k lượt đọc
Thiên Đạo Thư Viện
11m lượt đọc
Đao Kiếm Thần Hoàng
970k lượt đọc
Dị Giới Thú Y
692k lượt đọc
Tuyệt Thế Vũ Thần
2m lượt đọc
Yêu Cung
386k lượt đọc
Cầm Đế
915k lượt đọc
Võ Động Thiên Hà
18m lượt đọc
Thần Ma Thiên Tôn
8m lượt đọc
Đan Vũ Càn Khôn
14m lượt đọc
Cửu Tinh Thiên Thần Quyết
328k lượt đọc
Phán Thần Hệ Thống
4m lượt đọc
Tà Thiếu Dược Vương
15m lượt đọc
Đế Tôn
300k lượt đọc
Đại Đế Cơ
13m lượt đọc
Vũ Động Càn Khôn
383k lượt đọc
Quốc Vương Vạn Tuế
4m lượt đọc
Yêu Giả Vi Vương
19m lượt đọc
Vô Thường
8m lượt đọc
Võ Đạo Đan Tôn
2m lượt đọc
Vô Tận Kiếm Trang
7m lượt đọc
Vũ Cực Thiên Hạ
4m lượt đọc
Duy Ngã Độc Tôn
586k lượt đọc
Nhất Thế Tôn Sư
8m lượt đọc
Ma Thiên Ký
7m lượt đọc
Độc Tôn Tam Giới
2m lượt đọc
Lăng Thiên Truyền Thuyết
5m lượt đọc
Bá Khí
6m lượt đọc
Tru Tiên
12m lượt đọc
Kiếm Nghịch Thương Khung
496k lượt đọc
Nguyên Tôn
5m lượt đọc
Thần Tọa
2m lượt đọc
Đại La Thiên Tôn
2m lượt đọc
Ác Ma Pháp Tắc
443k lượt đọc
Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lực
3m lượt đọc
Đan Thần
2m lượt đọc
Hỗn Nguyên Võ Tôn
537k lượt đọc
Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)
3m lượt đọc
Già Thiên
11m lượt đọc
Dị Thế Tà Quân
2m lượt đọc
Hoa Sơn Tiên Môn
2m lượt đọc
Ma Thú Lãnh Chúa
467k lượt đọc
Phong Lưu Chân Tiên
3m lượt đọc
Tuyệt Thế Đường Môn
9m lượt đọc
Dược Thần
3m lượt đọc
Đấu La Đại Lục 2
3m lượt đọc
Vô Tận Thần Công
2m lượt đọc
Nhất Niệm Vĩnh Hằng
2m lượt đọc
Tiên Ma Biến
2m lượt đọc
Ma Long Phiên Thiên
2m lượt đọc
Ma Thần Thiên Quân
45m lượt đọc
Thần Khống Thiên Hạ
195k lượt đọc
Nhất Ngôn Thông Thiên
3m lượt đọc
Mị Ảnh
6m lượt đọc
Toàn Chức Cao Thủ
14m lượt đọc
Vũ Nghịch Càn Khôn
847k lượt đọc
Siêu Cấp Tiên Y
2m lượt đọc
Thần Ấn Vương Tọa
3m lượt đọc
Linh Vực
2m lượt đọc
Tiên Ngục
2m lượt đọc
Thiên Hạ Vô Song
3m lượt đọc
Vũ Luyện Điên Phong
3m lượt đọc
Vĩnh Sinh
822k lượt đọc
Kiêu Phong
68k lượt đọc
Thần Võ Chiến Vương
27m lượt đọc
Đấu Phá Thương Khung
6m lượt đọc
Xà Vương Tuyển Hậu
12m lượt đọc
Đại Chúa Tể
3m lượt đọc
Yêu Thần Ký
2m lượt đọc
Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng
2m lượt đọc
Đại Ma Đầu
3m lượt đọc
Khí Trùng Tinh Hà
2m lượt đọc
Tối Cường Hệ Thống
2m lượt đọc
Thất Giới Truyền Thuyết
784k lượt đọc
Tiên Ngạo
3m lượt đọc
Ngạo Kiếm Lăng Vân
2m lượt đọc
Thần Đạo Đan Tôn
178k lượt đọc
Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới
13m lượt đọc
Kiếm Động Cửu Thiên
2m lượt đọc
Tiên Hà Phong Bạo
3m lượt đọc
Bách Luyện Thành Tiên
5m lượt đọc
Cầu Ma
13m lượt đọc
Đế Bá
3m lượt đọc
Bất Diệt Truyền Thuyết
342k lượt đọc
Cực Phẩm Hệ Thống
13m lượt đọc
Kiếm Đạo Độc Tôn
3m lượt đọc
Thế Giới Tu Chân
4m lượt đọc
Vũ Thần
7m lượt đọc
Tu Chân Giả Tại Dị Thế